Fakultet za fizicku kulturuAdresa:
Fakultet za fizicku kulturu

Horvacanski zavoj 15
10000 Zagreb
Tel:336-822
Telefaks:334-146

Dekan:
dr.sc. Dragan Milanovic, redovni profesor

Prodekani:
dr.sc. Zlatko Simenc, docent
dr.sc. Stjepan Heimer, redovni profesor

dr.sc. Mato Bartoluci, izvanredni profesor

Tajnik: Ivan Matic, dipl.iur.


Fakultet za fizi~ku kulturu zapo~eo je s radom 1959. godine kao Visoka skola za fizi~ku kulturu. U sastav Zagreba~kog sveu~ilista i uz bok drugim znanstvenim podru~jima uvrsten je 1967, a od 1973. odlukom Sabora Republike Hrvatske djeluje pod danasnjim nazivom. Tijekom 35 godina rada Fakultet za fizi~ku kulturu izrastao je u priznatu znanstveno-nastavnu instituciju s 27 doktora znanosti i 20 magistara u razli~itim znanstveno-nastavnim i suradni~kim zvanjima, od asistenata do redovnih profesora.

Kroz ~etverogodisnje programe studija do danas diplomiralo je vise od dvije tisuce profesora fizi~ke kulture. Kroz dvogodisnje programe poslijediplomskih studija za znanstveno i specijalisti~ko usavrsavanje prosao je velik broj studenata, od kojih je 150 steklo znanstveni stupanj magistra, a 50 znanstveni stupanj doktora drustveno-humanisti~kih znanosti iz podru~ja kineziologije.

Na Fakultetu se izu~avaju znanstveno-nastavne discipline izvorne kineziologije i interdisciplinarnih podru~ja koje omogucuju kvalitetno obrazovanje kadrova za rad s djecom i mladezi u skoli u podru~ju tjelesne i zdravstvene kulture, zatim u podru~ju sporta s vrhunskim sportasima razli~ite dobi te u podru~ju rehabilitacije osoba s tjelesnim hendikepom i u podru~ju sportske rekreacije odraslih osoba.

U sustavu znanosti Fakultet za fizi~ku kulturu, posebno Institut za kineziologiju, mjesto je u kojem se provode temeljna, razvojna i primijenjena znanstvena istrazivanja. Rezultate svojih istrazivanja i istrazivanja velikog broja istraziva~a iz svijeta Fakultet publicira u znanstvenom ~asopisu Kineziologija, koji od ove godine ima status me@unarodnog ~asopisa s me@unarodnom recenzijom.

Znanstveni i nastavni rad na Fakultetu organizira se u zavodima:- Zavod za kineziologiju sporta- Zavod za opcu i primijenjenu kineziologiju- Zavod za kineziolosku antropologiju- Institut za kineziologiju.

U sk. god. 1994/95. upisano je 1.098 studenata. Na Fakultetu djeluju 53 nastavnika i suradnika i 32 administrativna i tehni~ka djelatnika.